نکته های کوچک زندگی

نظرات (1)

*

وقت شناس باش و روی وقت شناسی

دیگران نیز پافشاری کن 

*

برای دفاع در مقابل انتقادی که از تو

می شود، وقت تلف نکن

*سالروز تولد دیگران را به خاطر بسپار

*از عبارت »متشکرم « زیاد استفاده کن

*از عبارت »خواهش می کنم « زیاد استفاده کن

*کتاب های خوب را بخر، حتی اگر نخوانی

*خود را و دیگران را ببخش

*بی هیچ علت خاصی بگذار بهت خوش بگذرد

*بعضی اوقات از دیگران یاد بگیر

*قرض هایت را زودتر پس بده

*با مردم همانگونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتارکنند

*هرگز تسلیم نشو، هر روز معجزه تازه ای اتفاق می افتد

*حداکثر استفاده را از شرایط بد بکن

*طوری زندگی کن که هروقت فرزندانت خوبی،مهربانی و بزرگواری دیدند، به یاد تو بیفتند

*خواستار تعالی باش و بهایش را بپرداز

*شجاع باش. حتی اگر قلبأ شجاع نیستی، به آن تظاهرکن . هیچکس تفاوتش را نخواهد فهمید

*همواره دستی را که به سویت دراز شده،بفشار

*هرگز اجازه نده کسی تو را افتان و خیزان ببیند

*همیشه چیزی زیبا پیش رو داشته باش،حتی اگر یک شاخه گل مینا در یک لیوان آب باشد.

*فراوان لبخند بزن . هزینه ای ندارد و ارزشش قابل تصور نیست

*هرگز به مقدسات کسی اهانت نکن

*گوش کردن را یاد بگیر . فرصت ها گاه با صدای بسیار آهسته در می زنند

*وقتی می خواهی دست به کاری بزنی،نگران بی پولی نباش . امکانات مالی محدود نعمت است، نه مصیبت . افکار خلاقانه همیشه یک جور ترغیب نمی شوند.

# برگرفته از کتاب نکته های کوچک زندگی تالیف : اچ جکسون براون #

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky